กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ NNSPLimsPlus Version 2.5.1/2021
       
       
  Login Name :  
  Password :  
     
ลงทะเบียนใช้งาน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
 

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ผู้ใช้งานระบบฯ ทุกท่านต้องลงทะเบียนใหม่
เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตาม พรบ.PDPA พ.ศ. 2562
 
     
 Developed By G-Able. NNSPLimsPlus Version 2.5.1/2021